Walne Zebranie Sprawozdawcze – bilans 2022 rok

Zgodnie ze Statutem Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych KORONA Szczecin § 21 pkt 1 Zarząd Szczecińskiego Klubu Sportowego KORONA zwołuje z dniem 15 czerwca 2023 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Sportowego o godz. 17:00 w siedzibie PZG Oddział Zachodniopomorski al. Niepodległości 22 V piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Sprawozdawczego:
  • Przewodniczącego
  • Sekretarza
  • Członka
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego
 4. Wybory Komisji:
  • Mandatowo-Skrutacyjnej
  • Wniosków
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Sprawozdanie finansowe Klubu Sportowego za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok
 7. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Plany Zarządu na 2023 rok:
  • w październiku zwołanie Zebrania Wyborczego Zarządu SKSG KORONY Szczecin na 4 letnią kadencję.
  • organizacja ME w sierpniu oraz prośby i uwagi Głównych Organizatorów.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Klubu Sportowego za 2022 rok
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok
  • zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok
  • udzielenie absolutorium Zarządowi SKSG KORONA Szczecin
 11. Wolne wnioski – śmiałe i wszystkie “żale” – propozycje na 2023 oraz 2024 rok.
 12. Sprawozdanie Komisji Wniosków
 13. Zatwierdzenie zgłoszonych wniosków
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego