Deklaracja dostępności

Wstęp

Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych KORONA. Data publikacji strony internetowej: 1993-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-01

Zakres deklaracji

Deklaracja dotyczy strony internetowej https://www.sksg.szczecin.pl.

Stan dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeni wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • brak opisów alternatywnych i tytułów,
 • brak audio deskrypcji.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-12-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego jako organizacji non-profit.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Kontakt

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Olgierd Koczorowski.
 • E-mail: wiceprezes@pzg.szczecin.pl
 • Telefon: 605161467 (SMS)

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Prezes Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych KORONA w Szczecinie;
 • adres: Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA, ul. Litewska 20, 71-344 Szczecin;
 • e-mail: korona@sksg.szczecin.pl;
 • telefon: +48 736 840 878.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro klubu mieści się w budynku Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego przy ulicy Litewskiej 20 w Szczecinie i prowadzi do niego główne wejście do obiektu, przy którym znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przy obu końcach ulicy Litewskiej, od stron ulic Zawadzkiego i Klonowica znajdują się przystanki autobusowe, a przy alei Wojska Polskiego przystanki tramwajowe.

Wejście ograniczają otwierane na zewnątrz drzwi z dużymi uchwytami. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się portiernia. Po lewej stronie znajduje się m.in. toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość skorzystania z wózka inwalidzkiego.
Biuro klubu znajduje się po prawej stronie budynku w hali na parterze przy tartanie w pokoju 29. Jest podjazd dla wózku inwalidzkim na tartan. Piąte drzwi w kolejności wliczając od podjazdu dla wózku inwalidzkim.

W biurze klubu istnieje możliwość skorzystania języka migowego na miejscu.

Skip to content