Statut
Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych KORONA

Rozdział I
Nazwa, teren działania, charakter prawny

§ 1

 1. Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA, zwany dalej „Klubem Sportowym”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej.
 2. Klub Sportowy dla określenia swej nazwy używa skrótu: SKSG KORONA Szczecin.
 3. Dla celów rozgrywkowych Mistrzostw Polski, Pucharów Polski i innych imprez sportowych Klub Sportowy będzie używać nazwy: KORONA Szczecin.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu Sportowego jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Klubu Sportowego jest Gmina Miasto Szczecin.

§ 3

Klub Sportowy jest stowarzyszeniem sportowym dorosłych oraz dzieci i młodzieży niesłyszących, nauczycieli, rodziców i wszystkich osób działających dla dobra sportu i kultury fizycznej wszystkich osób z wadą słuchu.

§ 4

Klub Sportowy jest stowarzyszeniem sportowym, posiadającym osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecina.

§ 5

Klub Sportowy nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 6

Klub Sportowy może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

Klub Sportowy opiera swoją działalność na społecznej pracy członków i wolontariuszy. W celu realizacji swoich zadań może zatrudniać pracowników.

§ 8

Klub Sportowy może posiadać i używać własnych pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczników organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cel i środki działania

§ 9

Celem Klubu Sportowego jest:

 1. rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku niesłyszących w każdym wieku,
 2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,
 3. podnoszenie poziomu sportowego i etycznego członków klubu,
 4. integracja i rehabilitacja niesłyszących w każdym wieku przez sport.

§ 10

Klub Sportowy realizuje swoje cele przez:

 1. organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych;
 2. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
 3. uczestnictwo w imprezach sportowych;
 4. upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych;
 5. organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju sekcjach i zespołach o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym;
 6. organizowanie i uczestnictwo w zlotach, festynach, turniejach, konkursach oraz innych masowych imprezach w sferze kultury fizycznej;
 7. organizację i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych;
 8. podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej;
 9. zapewnienie członkom Klubu Sportowego warunki do uprawiania sportu, takie jak kadrę trenersko-instruktorską, urządzenia sportowe i sprzęt, opiekę sportowo-lekarską.

§ 11

Klub Sportowy realizuje swoje zadania we współdziałaniu z innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń.

Rozdział III
Członkowie Klubu Sportowego, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie Klubu Sportowego dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków wspierających.

§ 13

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu Sportowego mogą być osoby fizyczne z wadą słuchu i osoby prawne, które złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu Sportowego. Członkowie zwyczajni dzielą się na:
  • pełnoletnich; 
  • niepełnoletnich, którzy przyjmowani są w poczet członków za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanych. Niepełnoletnim członkom zwyczajnym Klubu Sportowego przysługują uprawnienia wymienione w § 15 pkt 1 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu Sportowego.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna oraz pełnoletnia osoba fizyczna, która przez pomoc materialną lub organizacyjną udzieloną Klubowi Sportowemu przyczynia się do realizacji jego celów, po złożeniu pisemnej deklaracji oraz wpłaceniu wpisowego i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu Sportowego.
 3. Członek wspierający będący osobą prawną działa za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela.

§ 14

Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu Sportowego na podstawie pisemnej deklaracji. Zarząd uprawniony jest również do podejmowania uchwał w sprawie skreślania z listy członków zwyczajnych i członków wspierających.

§ 15

 1. Członkowie zwyczajni Klubu Sportowego mają prawo uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań statutowych Klubu Sportowego, które są do nich adresowane. Ponadto mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu Sportowego z biernym i czynnym prawem wyborczym.
 2. Członkowie wspierający Klubu Sportowego mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu Sportowego z głosem doradczym.

§ 16

 1. Członkowie zwyczajni Klubu Sportowego obowiązani są:
  1. troszczyć się o dobro i rozwój Klubu Sportowego;
  2. dbać o sprzęt i urządzenia Klubu Sportowego;
  3. brać czynny udział w działalności Klubu Sportowego;
  4. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu Sportowego.
 2. Do obowiązków członków zwyczajnych, należy regularne opłacanie składek członkowskich i godne reprezentowanie barw Klubu Sportowego.

§ 17

 1. Członkostwo w Klubie Sportowym ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
  2. skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 2 tego paragrafu;
  3. rozwiązania Klubu Sportowego;
  4. śmierci członka.
 2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu Sportowego może nastąpić, jeżeli członek:
  1. nie spełnia wymagań statutowych;
  2. w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe;
  3. działa na szkodę Klubu Sportowego;
  4. członek nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu Sportowego przez okres dwóch lat;
  5. zalega z płatnością składek przez trzy lata i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.
 3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Klubu Sportowego podejmuje Zarząd Klubu Sportowego. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
 4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

Rozdział IV
Władze Klubu Sportowego oraz ich organizacja

§ 18

 1. Władzami Klubu Sportowego są:
  1. Walne Zebranie Członków;
  2. Komisja Rewizyjna;
  3. Zarząd Klubu Sportowego.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
 4. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, władze ta mogą dokooptować do swoich składów na wakujące miejsce członków spośród nie wybranych, którzy otrzymali w kolejności największą liczbę głosów. W ten sposób może być utworzona 1/2 składu tych władz.

§ 19

Organami doradczymi Klubu Sportowego są:

 1. kierownictwa sekcji sportowych;
 2. komisje problemowe.

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu Sportowego.
 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu Sportowego;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
  3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego;
  4. rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadku przewidzianym w § 17 ust. 3;
  5. dokonywanie zmian w statucie Klubu Sportowego;
  6. określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania;
  7. uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  8. decydowanie o rozwiązaniu się Klubu Sportowego;
  9. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:
   1. wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu Sportowego,
   2. dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu Sportowego.

§ 21

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Sportowego zwoływane jest przez Zarząd co roku.
 2. Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływany jest przez Zarząd co cztery lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. na wniosek 1/4 liczby członków Klubu Sportowego.
 4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków, o których mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3 Walne Zebranie Członków może być zwoływane przez Komisję Rewizyjną.
 5. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
 6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:
  1. w pierwszym terminie, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków;
  2. w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych z wyjątkiem spraw, o których statut stanowi inaczej.

§ 23

 1. Zarząd Klubu Sportowego składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Skarbnik Zarządu i Sekretarz Zarządu. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
 3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Członków. Jeśli Walne Zebranie Członków postanowi, że Zarząd będzie reprezentowany przez więcej niż cztery osoby określenie pozostałych funkcji leży w kompetencji Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez tę władzę.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa Zarządu.
 7. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością Klubu Sportowego. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes Zarządu. Prezes Zarządu pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu Sportowego.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Klubu Sportowego;
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
 4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
 5. składania sprawozdań z działalności Klubu Sportowego;
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu Sportowego;
 7. reprezentowanie Klubu Sportowego na zewnątrz;
 8. tworzenie i znoszenie sekcji sportowych oraz uchwalanie regulaminu ich działania;
 9. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Klubu Sportowego powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu Sportowego.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu Sportowego.
 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Klubu Sportowego pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania;
 2. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków;
 3. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie;
 4. składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie;
 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 27

Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

 1. upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania;
 2. ustania członkostwa w Klubie Sportowym; 
 3. zrzeczenia się udziału w tych organach;
 4. odwołania przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział V
Sekcje Sportowe Klubu Sportowego

§ 28

 1. W celu realizacji zadań sportowych Klubu Sportowego i prowadzenia określonej statutem działalności w tym zakresie, Zarząd Klubu Sportowego zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzy i znosi sekcje sportowe.
 2. Strukturę organizacyjną sekcji sportowej i zakres jej działania, jak również tryb pracy sekcji ustala regulamin, przyjęty w drodze uchwały przez Zarząd Klubu Sportowego.

§ 29

Władzami sekcji sportowych są:

 1. Walne Zebranie sekcji,
 2. kierownictwo sekcji.

§ 30

 1. Walne Zebranie sekcji:
  1. uchwala plan pracy sekcji oraz projekt wydatków i dochodów sekcji,
  2. wybiera co 2 lata kierownictwo sekcji,
  3. rozpatruje i ocenia sprawozdania kierownictwa sekcji i jego działalność.
 2. Kierownictwo sekcji jednoosobowe.
 3. Kierownictwo sekcji organizuje i kieruje całokształtem działalności sportowej sekcji, w ramach zatwierdzonych przez Zarząd Klubu Sportowego programów i preliminarzy budżetowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym postanowieniami statut.

Rozdział VI
Majątek i fundusze

§ 31

 1. Majątek Klubu Sportowego stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub Sportowy uzyskuje z:
  1. składek członkowskich;
  2. darowizn, zapisów i spadków;
  3. dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego;
  4. majątku Klubu Sportowego;
  5. ofiarności publicznej;
  6. oraz innych źródeł.

§ 32

Klub Sportowy nie może:

 1. przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu Sportowego, członków organów Klubu Sportowego lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 2. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu Sportowego, członków organów Klubu Sportowego lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu Sportowego;
 3. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu Sportowego, członkowie organów Klubu Sportowego lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 33

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub Sportowy może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu Sportowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym: Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu lub Skarbnika Zarządu. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu Sportowego wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu Sportowego

§ 34

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu Sportowego przez Walne Zebranie Członków wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Sportowego Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu Sportowego.
 3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu Sportowego są Prezes Zarządu wraz z Sekretarzem Zarządu Klubu Sportowego.

Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA został wpisany w dniu 8 stycznia 2013 roku do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Urzędu Miasta Szczecin pod numerem: 126 wraz ze zmianą ostatniej aktualizacji według stanu na dzień 4 marca 2024 roku.

Skip to content