RODO – klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej: RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 niniejszym informujemy, że:

 1. Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA przetwarza dane osobowe członków klubu oraz przedstawicieli prawnych małoletnich członków zawodników, pracowników, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, kontrahentów, darczyńców, wolontariuszy i uczestników działań statutowych stowarzyszenia (np. zawody, obozy, szkolenia).
  Administratorem danych osobowych jest Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA z siedzibą przy ul. Inowrocławkiej 6A/5 w Szczecinie. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem administratora strony – ido@sksg.szczecin.pl 
 2. Dane osobowe członków Klubu, w tym członków-zawodników podawane są przez Państwa przy wypełnianiu deklaracji członkowskiej.
 3. Dane osobowe członków Klubu i innych osób, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań statutowych Klubu, w tym w szczególności do: zebrania oświadczeń o stanie zdrowia, weryfikacji zawodników, zgłaszania uczestników do udziału w zawodach i obozach, księgowania wpłat, prowadzenia listy obecności na treningach, ogłoszenia wyników, wręczenia nagród, przygotowania relacji z imprez sportowych, publikacji zdjęć z wydarzeń.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Klubie stanowi:
  1. zgoda osoby, której dane dotyczą lub zgoda przedstawiciela ustawowego w przypadku osób małoletnich,
  2. uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa,
  3. wykonanie umowy,
  4. usprawiedliwiony interes administratora.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  4. przenoszenia danych
  5. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić członkostwo w Klubie lub współpracę z nim.
 8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
 9. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub danych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Dziękujemy, za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

Zarząd Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych KORONA

Skip to content