Zawiadomienie o zwołaniu walnego zebrania sprawozdawczego Klubu Sportowego

Zgodnie ze Statutem Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych KORONA Szczecin § 21 pkt 1 Zarząd Szczecińskiego Klubu Sportowego KORONA zwołuje z dniem 15 września 2021 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Sportowego o godz. 17:00 w siedzibie PZG Oddział Zachodniopomorski al. Niepodległości 22 V piętro.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Sprawozdawczego:
  – Przewodniczącego
  – Sekretarza
  – Członka
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego
 4. Podjęcie uchwały zgody na 2 osobową działalność Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybory Komisji:
  – Mandatowo-Skrutacyjnej
  – Wniosków
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Sprawozdanie finansowe Klubu Sportowego za 2020 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
 8. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Plany Zarządu na 2022 rok
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Klubu Sportowego za 2020 rok
  2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok
  3) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
  4) udzielenie absolutorium członkom Klubu Sportowego (całościowe lub poszczególne osoby)
 12. Wolne wnioski
 13. Sprawozdanie Komisji Wniosków
 14. Zatwierdzenie zgłoszonych wniosków
 15. Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Skip to content