Zapraszamy na Walne Zebranie Wyborcze w 5 lutego 2020 r.

Zarząd SKSG KORONA zaprasza wszystkich Członków na Walne Zebranie Wyborcze, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2020 roku (środa) o godzinie 17:30 w sali klubowej Polskiego Związku Głuchych Oddziału Zachodniopomorskiego przy al. Woj. Polskiego 91/93 w Szczecinie.

Tematami Zebrania będą:

 1. Otwarcie walnego Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz).
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Walnego Zebrania: mandatowej, wyborczej, skrutacyjnej, wnioskowej.
 5. Krótkie przedstawienie dotychczasowej działalności ustępującego Zarządu.
 6. Ramowy program działalności Klubu Sportowego na  nową kadencję.
 7. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania – sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenia na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą proponowanej listy kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybory.
 12. Cd dyskusji lub przerwa w obradach.
 13. Ogłoszenie wyników wyborów – ukonstytuowanie się nowego Zarządu SKSG i Komisji Rewizyjnej.
 14. Podjęcie uchwał.

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE!